Logo
Portrait of T. Koshkovskaya. Original modern art painting

Bakin Sergey

Portrait of T. Koshkovskaya

60x50 cm, oil, pastel on canvas
16
0
02/15/2024